Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych

  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali – Zobacz
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Zobacz
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Zobacz
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Zobacz
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania – Zobacz
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – Zobacz
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Zobacz
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Zobacz
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Zobacz
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – Zobacz