RODO – Informator dla właściciela lokalu w nieruchomości

Bycie właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym nakłada na nas obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnych nieruchomości, regulowania obciążeń za media dostarczane do lokalu oraz podejmowania wspólnych decyzji razem z sąsiadami. Aby realizować te cele organ zarządczy nieruchomości (najczęściej Zarząd) będzie zmuszony przetwarzać nasze dane osobowe. Niniejszy dokument ma na celu informację o metodach ochrony naszych danych osobowych biorących udział w tym procesie w związku z nowym, ogólnoeuropejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) harmonizującym przepisy ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy te wchodzą w życie 25 maja 2018 i zastępują obecne przepisy o ochronie danych osobowych.

Treść dostępna:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT

Definicje najważniejszych pojęć

 • dane osobowe (art. 4 pkt 1): informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej , na przykład imię, nazwisko, adres mailowy, adres zameldowania

 • przetwarzanie (art. 4 pkt 2): każda operacja na danych osobowych

 • administrator (art. 4 pkt 7): podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych – w naszym przypadku nieruchomość (wspólnota, spółdzielnia, etc.) reprezentowana przez swój organ zarządczy

 • podmiot przetwarzający (art. 4 pkt 8): podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu i za zgodą administratora

Kto przetwarza dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa.

Jakie dane są przetwarzane?

Państwa dane jakie przetwarzamy dotyczyć mogą informacji zawartych w księgach wieczystych, danych kontaktowych, informacji o sposobie zarządu nieruchomością, o sposobie rozliczeń w gospodarstwie domowym, adresu email i numeru telefonu oraz danych adresowych do doręczeń i osób kontaktowych w razie sytuacji awaryjnych.

Jak ma się odbywać przetwarzanie Państwa danych?

Zasady określone są w Rozdziale II RODO. W szczególności art. 5 RODO określa szereg zasad, którym musi podlegać proces przetwarzania danych:

 • (pkt 1 a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość dla osoby, której te dane dotyczą
 • (pkt 1 b c) w określonym, możliwie wąskim, celu
 • (pkt 1 d) prawidłowość i aktualność
 • (pkt 1 e) ograniczone czasowo
 • (pkt 1 f) integralność i poufność

Administrator przetwarzając nasze dane musi zapewnić spełnienie tych zasad i musi umieć wykazać, że je spełnia (pkt 2).

Na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane osobowe?

W naszym przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z Ustawy o Własności Lokali/Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych lub innych właściwych dla danego typu nieruchomości. Przetwarzanie tych danych nie wymaga zatem zgody osoby, której dane dotyczą.

W jakim celu i jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji obowiązków organu zarządczego naszej nieruchomości. W tym m. in: naliczania obciążeń, prowadzenia rozrachunków, głosowania uchwał, informowania o bieżących zdarzeniach. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo Państwo będziecie posiadać prawo rzeczowe do lokalu w danej nieruchomości (a czasem jeszcze dłużej w celach archiwalnych i rozliczeniowych). Szczegółowych informacji o przetwarzaniu po utracie prawa rzeczowego do lokalu w danej nieruchomości może udzielić administrator (organ zarządczy nieruchomości).

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawa osoby, której dane dotyczą określone są szeroko w Rozdziale III RODO.

W szczególności są to:

 • prawo do bycia informowanym w sposób czytelny i przejrzysty o przetwarzaniu (art. 12 i 14 RODO),

 • prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

 • prawo do ochrony przed ryzykami ograniczenia praw i wolności związanymi z przetwarzaniem danych osobowych: pkt 75 preambuły RODO,

 • prawo do bycia informowanym o naruszeniach przetwarzania: pkt 86 preambuły RODO,

 • prawo do skargi: pkt 141 preambuły RODO.

Do kogo możecie Państwo zwrócić się z pytaniami dot. ochrony Państwa danych?

Wszelkich informacji będzie mógł udzielić Inspektor Ochrony Danych – w naszym przypadku administrator naszej nieruchomości.

Gdzie możecie Państwo znaleźć więcej informacji na temat RODO?

Informację na temat ochrony danych można znaleźć na stronie GIODO: obecnego organu zajmującego się ochroną danych: https://giodo.gov.pl/