Zebranie właścicieli

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „BUKOWIŃSKA” na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903), zwołuje na dzień 12 kwietnia 2018r. o godz. 18.00 Zebranie Ogółu Właścicieli.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „BUKOWIŃSKA” na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903), zwołuje na dzień 12 kwietnia 2018r. o godz. 18.00 Zebranie Ogółu Właścicieli. Zebranie odbędzie się w budynku „Rezydencja pod Orłem” w Warszawie przy ul.Bukowińskiej 24A.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty i wybór
Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Protokolanta Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania
finansowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017. Dyskusja.
6. Przedstawienie planu gospodarczego na rok 2018. Dyskusja.
7. Przedstawienie uchwał w sprawie wykorzystania funduszu remontowego.
Dyskusja.
8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia
Zarządowi absolutorium za okres 01.01.2017 – 31.12.2017.
9. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018.
10. Głosowanie uchwał w sprawie wykorzystania funduszu remontowego.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie zebrania.

Zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej
„BUKOWIŃSKA”